By Vilain Dynamite Clay

480.000  400.000 

Ưu tiên cho tóc: Mỏng-Trung bình (ngắn trên chân mày)

Dung tích: 61ml